green-board-plant

‘National Coalition for Sustainable Digitalization’ calls on the government to take an integrated approach to sustainable digitalization

‘National Coalition for Sustainable Digitalization’ calls on the government to take an integrated approach to sustainable digitalization

 • National approach must make the Netherlands an international leader in sustainable digitalization
 • New coalition wants long-term vision and short-term action to digitalize more sustainably
 • An integrated approach must offer a solution for fragmented government policy at the interface of the two major transitions of digitalization and sustainability.

AMSTERDAM The ‘National Coalition for Sustainable Digitalization‘ (NCDD) today offers Minister Adriaansens of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) a manifesto that encourages the creation of an integrated approach for sustainable digitalization.  By developing and applying digital technologies and data, with an eye for integrating digital infrastructure and combating climate change, other negative environmental effects and impact on raw materials, the proposal outlines how the Netherlands can become a leader in international education. Supported by a coalition of more than 70 organizations, together with the government, the business community, knowledge institutions and residents, the integrated approach capitalizes on existing opportunities, solves bottlenecks and develops a roadmap for a sustainable and eco-friendly digital infrastructure footprint.  

The new coalition stems from the Amsterdam Economic Board initiative ‘LEAP’. Together with ECP |  Platform for the Information Society and the Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), the coalition seeks to work closely together with government agencies in public-private partnerships and establish the Netherlands as a key contributor to identifying a sustainable future for digital systems worldwide.

Bottlenecks and Recommendations in Sustainable Digitalization

The coalition has formed the basis for a “Roadmap for Sustainable Digitalization which identifies current bottlenecks and solutions for how best to address these challenges. Recommendations include:

 • Clear ownership under the stewardship of one coordinated ministry
 • Increased utilization of data-driven insights to make optimal considerations relating to digitalization and sustainability
 • Suggested amendments to the current transition legislation to ensure sustainable solutions are being adopted in next-generation digital systems
 • Knowledge campaigns that provide tools and resources to help educate the importance of sustainable digitalization
 • Increased access to innovation, with a focus on the integration of the energy system and digital system and special attention to software, hardware and data processing
 • Expansion of the Netherlands’ role in the European conversation about sustainable digitalization.

“The clock is ticking. Digitalization is an essential part of sustainability and digitalization must also be sustainable. Our coalition knows better than anyone what opportunities there are, but also which bottlenecks we have to solve. We cannot do that without this government. It’s time for collective decisiveness,” says Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Quartermaster of the National Coalition for Sustainable Digitalization.  

The Sustainability of Digitalization is Essential in Maintaining the Leading Position in the Netherlands

Digitalization plays an important role in developing economic resilience and resilience, both now and in the future. In addition, it is key in accelerating economic and ecological sustainability. While the Netherlands currently occupies the fourth position in the EU leading group, making digitalization more sustainable must secure and further expand this position for the future.

“The digital sector has been very active and successful in recent years on the theme of sustainability. We have shown major efficiency improvements in the field of energy and raw materials. In order to continue to do that in the future, we need to step up our game and work together with all stakeholders. The new coalition will help us with that,” says Lotte de Bruijn, Director of NLdigital.

About the NCDD

The NCDD (National Coalition for Sustainable Digitalisation) stems from the

Amsterdam Economic Board initiative ‘LEAP’. Together with ECP |  Platform for the Information Society and the Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), in a public-private coalition of more than 70 organizations from government, business, knowledge institutions and residents, they work on the foundations of the Netherlands as an international sustainable digital leader.

# # #


‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ Roept Overheid op tot Integrale Aanpak Duurzame Digitalisering

18 October 2022

 • Nationale aanpak moet Nederland internationaal koploper duurzame digitalisering maken
 • Nieuwe coalitie wil langetermijnvisie en kortermijnactie om duurzamer te digitaliseren
 • Integrale aanpak moet oplossing bieden voor versnipperd overheidsbeleid op het raakvlak van de twee grote transities van digitalisering en verduurzaming.

AMSTERDAM, 18 oktober 2022 – De ‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) biedt minister Adriaansens (EZK) vandaag een manifest aan dat aanzet tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering. Door het  ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal duurzaam digitaal koploper worden. De coalitie van ruim 70 organisaties wil hiervoor samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

De nieuwe coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) wordt in publiek-private samenwerking verder gewerkt aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper. 

Knelpunten en Aanbevelingen bij Duurzame Digitalisering 

De coalitie identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.  
 
Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan: 

 • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie 
 • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
 • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden  
 • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen
 • Zal toegang tot innovatie laagdrempeliger moeten worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking 
 • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.  

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht.”, aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.  

Verduurzaming Digitalisering Essentieel in Behouden Koppositie Nederland

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.  “De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen”, aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.

Over de NCDD

De NCDD (Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering) komt voort uit het

Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) werken zij, in een publiek-private coalitie van ruim 70 organisaties vanuit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

# # #

Corlia van Tonder

Share this post

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy